Čeština v komunikaci neslyšícíchVítejte na našich stránkách

Úvodní video ve flashi

Čeština v komunikaci neslyšících (CNES) je tříletý (bakalářský) a dvouletý (navazující magisterský) studijní obor, jehož cílem je připravit postojově orientované, profesně vybavené specialisty s dokonalou znalostí českého znakového jazyka, kteří budou – v opoře o širší kontext poznatků o kultuře českých neslyšících a o specifičnosti jejich komunikace – působit v hraničních profesích mezi slyšící většinou a neslyšící menšinou a budou tak přispívat k rozvíjení interkulturní komunikace, k budování a utvrzování interkulturního porozumění.

Úvodní video ve flashi

Obor byl otevřen v roce 1998 a dosud ho absolvovalo zhruba padesát slyšících, neslyšících a nedoslýchavých studentů. Ti nyní pracují např. jako učitelé, lektoři českého znakového jazyka, tlumočníci, výzkumníci českého znakového jazyka, moderátoři televizních pořadů pro neslyšící diváky nebo zaměstnanci servisních organizací pro lidi s vadou sluchu a jejich rodinné příslušníky.
Úvodní video ve flashi

Studijní plán bakalářského studia je velmi bohatý. Studenti během studia absolvují tyto předměty: Český znakový jazyk, Úvod do studia jazyka, Struktura a fungování znakového jazyka, Kultura českých neslyšících, Dějiny hluchoty, Sociolingvistika, Psycholingvistika, Výchova a vzdělávání sluchově postižených, Zápis znakového jazyka, Komunikace v praxi, Psaná čeština českých neslyšících, Výchova k řeči, Dramatická výchova, Doplňková čeština a výběrové semináře.

Každý student si během druhého ročníku může zvolit jednu nebo více specializací (specializovaných modulů). V rámci těchto specializací absolvuje i několikatýdenní praxi:

  • komunikační: Učební komunikace neslyšících a metodika jejich vyučování (platí pro studenty, kteří začali studovat v roce 2008/2009 a později)
  • odborná: Metodika výzkumu znakového jazyka a problematika notace znakových jazyků
  • tlumočnická: Problémy tlumočení a specifika tlumočení mezi znakovým jazykem a jazykem většiny (jen pro slyšící studenty)

Studenti se během studia zúčastňují množství exkurzí, konferencí a dalších akcí. Podle vybrané specializace každý student absolvuje též několikatýdenní praxi.

Úvodní video ve flashi

Vyučující (převážně pracovníci Ústavu českého jazyka a teorie komunikace) komunikují psaným českým jazykem a buď mluveným českým jazykem, nebo českým znakovým jazykem. Během celého studia (kromě kurzů českého znakového jazyka) je stále přítomen tlumočník český jazyk – český znakový jazyk a zapisovatelé. Část seminářů předmětu Doplňková čeština probíhá bez tlumočníka přímo v českém znakovém jazyce a v psané češtině.Úvodní video ve flashi

Obor je zakončen obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou zahrnující celý rozsah učiva bakalářského programu rozdělený do předmětů:

  • Český znakový jazyk - praktická znalost(povinný předmět)
  • Historie, kultura a komunikace neslyšících (povinný předmět)
  • absolvovaný specializovaný modul/specializace (povinně volitelný předmět)© 2005 ÚČJTK, FF UK v Praze
webmaster: Jindřich Mareš
Webdesign: Tomáš Klapka & Jindřich Mareš