Čeština v komunikaci neslyšících


Univerzita třetího věku

Přednášky v akademickém roce 2011/2012

Název programu: Český znakový jazyk a kultura neslyšících

Katedra/ústav:

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Garant kurzu:

PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.

Počet semestrů:

2

 

Datum konání
9:10-10:40
č.18/přízemí

Název přednášky

Přednášející

7.10.2011

Jazyky v komunikaci českých neslyšících: český znakový jazyk a psaná čeština

Prof. PhDr. Alena Macurová

4.11.2011

Český znakový jazyk I.

Milena Čiháková

2.12.2011

Český znakový jazyk II.

Milena Čiháková

6.1.2012

Je český znakový jazyk flektivní?

Mgr. Radka Nováková
(tlumočník Naďa Dingová)

27.1.2012

Český znakový jazyk III.

Milena Čiháková

17.2.2012

Český znakový jazyk IV.

Milena Čiháková

9.3.2012

Jak český znakový jazyk pojmenovává okolní svět?

Mgr. Radka Nováková
(tlumočník Naďa Dingová)

30.3.2012

Český znakový jazyk V.

Milena Čiháková

27.4.2012

Český znakový jazyk a čeština – dva jazyky českých Neslyšících ?

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

Forma ukončení

Závěrečná písemná práce v rozsahu deseti stran v průběhu letního semestru*/

PhDr. Romana Petráňová, Ph.D. garantka programu

Pozn.: Změna programu přednášek vyhrazena

*/ Osvědčení o absolvování:
Slavnostního předání osvědčení o absolvování vzdělávací akce se mohou zúčastnit pouze ti posluchači, kteří splní požadované podmínky (závěrečná písemná práce).

Inspirace k volbě tématu závěrečné práce:
Český znakový jazyk a já.
Helena Kellerová: „Slepota odděluje člověka od věcí – hluchota od lidí.“
Jazyk, který není slyšet.

Doporučená literatura

BOESE,R.,J. - CARBIN,C.,F. - FREEMAN, R.,D.(1992): Tvé dítě neslyší? Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených.

HUDÁKOVÁ, A. (ed.) (2005): Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP-Tamtam.

HUDÁKOVÁ, A. (2008): Prstová abeceda pro tlumočníky. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

HUDÁKOVÁ, A., TÁBORSKÝ, J. (2008): Sociolingvistické kapitoly pro tlumočníky pro neslyšící. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

KOSINOVÁ, B. (2008): Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina? Kultura neslyšících. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

MACUROVÁ, A. (1994): Jazyk v komunikaci neslyšících. Předběžné poznámky. Slovo a slovesnost, 55, č. 2, s. 121-132.

MACUROVÁ, A. (1994): Náš - jejich jazyk a naše vzájemná komunikace. Naše řeč, 77, č. 1, s. 44-50.

Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 194-195 heslo Znakový jazyk).

MACUROVÁ, A. (2001a): Poznáváme český znakový jazyk (Úvodní poznámky). Speciální pedagogika, 11, s. 69 – 75.

MACUROVÁ, A. (2001b): Jazyk a hluchota. Slovo a slovesnost, 62, s. 92 - 104.

MACUROVÁ, A. (2003): Poznáváme český znakový jazyk IV. Vyjadřování času. Speciální  pedagogika, 13, s. 89 – 98.

MACUROVÁ, A. – BÍMOVÁ, P. (2001): Poznáváme český znakový jazyk II. Slovesa a jejich typy. Speciální pedagogika, 11, č.5, s. 285 – 296.

MACUROVÁ, A.; NOVÁKOVÁ, R. (2008). Poznáváme český znakový jazyk. Český znakový jazyk v kontaktu. Speciální pedagogika. 17, č. 4, s. 14–34.

MACUROVÁ, A. – PETŘÍČKOVÁ, J. (2004): Poznáváme český znakový jazyk. Poznámky k vyjadřování mnohosti. Speciální pedagogika, 14, s. 107 – 126.

MACUROVÁ, A. – VYSUČEK, P. (2005): Poznáváme český znakový jazyk. Klasifikátorové tvary ruky. Speciální pedagogika, 15, s. 22 – 35.

MOTEJZÍKOVÁ, J. (2003): Poznáváme český znakový jazyk V. Specifické znaky. Speciální pedagogika č. 3, s. 218-226

NOVÁKOVÁ, R. – ŠŮCHOVÁ, L. (2008): Slovosled a střídání rolí v českém znakovém jazyce – praktická cvičení. (DVD). Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

NOVÁKOVÁ, R (2008): Kultura neslyšících. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

NOVÁKOVÁ, R.(2008): Nepřímá pojmenování v českém znakovém jazyce. (DVD).Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

SERVUSOVÁ, J. (2008): Kontrastivní  lingvistika –český jazyk x český znakový jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

STRNADOVÁ, V. (2001): Hádej, co říkám aneb Odezírání je nejisté umění. Praha: Helix, 2001.

TÁBORSKÝ, J.; HUDÁKOVÁ, A. (2008). Sociolingvistické kapitoly pro tlumočníky pro neslyšící. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Vysuček, P.(2004): Poznáváme český znakový jazyk VI. Specifické znaky. Speciální pedagogika 14, č. 1, s. 16-27.

Za obsah této stránky je zodpovědná
PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.: romana.petranova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 1. 10. 2011© 2005 ÚČJTK, FF UK v Praze
webmaster: Jindřich Mareš
Webdesign: Tomáš Klapka & Jindřich Mareš