Čeština v komunikaci neslyšícíchMultimediální učební pomůcky z produkce oboru Čeština v komunikaci neslyšících

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Lexikologie pro základní školy [CD-ROM]. Praha : FF UK, 2003.

Lexikologie Tento CD-ROM je určen k výuce českého jazyka jako cizího jazyka pro Neslyšící. Lexikologické termíny (Slovo, Význam, Význam slovní, Význam gramatický, Části slova - kořen, předpona, přípona, koncovka, Tvoření slov - odvozování, zdrobněliny, skládání, zkracování, Slova příbuzná, Slova citově zabarvená, Slova citově nezabarvená, Slova mnohoznačná, Slova jednoznačná, Slova konkrétní, Slova abstraktní, Slova nadřazená a podřazená, Jména vlastní a obecná, Frazém) jsou žákům a studentům vysvětleny Neslyšícím přijatelnou hravou formou v českém znakovém jazyce a doplněny i psaným textem a obrázky, které se snaží o vizualizaci celé problematiky. Na CD-ROMu je i slovník, kde jsou všechny české termíny a jejich ekvivalenty v českém znakovém jazyce. Autory jsou studenti oboru CNES pod vedením prof. Macurové.

Pohádky o zvířátkách ve znakovém jazyce [CD-ROM]. Praha : FF UK, 2006.

Pohádky v ČZJ Tento CD-ROM je určen především nejmenším neslyšícím dětem. Obsahuje celkem šest pohádkových příběhů - bajek (Liška a čáp, Vlk a pes, Medvěd a ovečka, Beran a veverka, Lev a myš, Zaječí pohádka) v českém znakovém jazyce (ukazují slyšící i neslyšící studenti) i ve formě psaného textu. Každý pohádkový příběh je uveden motivačním obrázek a ke každému příběhu patří sada různých typů dramatických her bezprostředně se vážících k příběhu. Neméně důležitou součást pohádkového materiálu tvoří Slovníček pohádkových znaků, který obsahuje znaky z jednotlivých bajek. Autory jsou studenti oboru CNES pod vedením BcA. Dingové.

Malá encyklopedie zvířátek v českém znakovém jazyce [CD-ROM]. Praha : FF UK, 2007.

Malá encyklopedie zvířátek CD-ROM je určen především neslyšícím dětem. Obsahuje celkem sedm kapitol, ve kterých se dozvíte vše o domácích mazlíčcích (Pes, Kočka, Papoušek, Morče, Kůň, Had, Rybičky). Každé zvířátko je nejprve přestaveno a potom je podrobněji popsáno v šesti oddílech: Co zvířátko jí, Kde zvířátko bydlí, Jak pečujeme o zvířátko, Cestujeme se zvířátkem, Když je zvířátko nemocné, Kolik stojí zvířátko. Všechny výklady probíhají v českém znakovém jazyce (ukazují slyšící i neslyšící studenti) a jsou doplněny i psanými texty. Ke každé kapitole patří také básnička o zvířátku a malý testík. Důležitou součást materiálu tvoří slovníček použitých znaků. Autory jsou studenti oboru CNES pod vedením BcA. Dingové.

Slovník český jazyk - český znakový jazyk: Školská jazykovědná terminologie pro 1. a 2. stupeň základních škol [CD-ROM]. Praha : FF UK, 2007.

Slovník CD-ROM je určen především žákům a učitelům základních a středních škol pro sluchově postižené. Jeho heslář vychází ze Školské jazykovědné terminologie vydané MŠMT ve spolupráci s Jazykovědným sdružením ČR v roce 2004-2005. Slovník obsahuje celkem 694 termínů z oblasti českého jazyka. Jednotlivé české termíny jsou ve slovníku řazeny abecedně a ke každému z nich je přiřazena videonahrávka ekvivalentu v českém znakovém jazyce. Pro rychlé hledání ve slovníku je možno využít funkci vyhledávání. Slovník získal 1. cenu v soutěži Slovník roku 2009 v kategorii elektronický slovník. Autory slovníku jsou vyučující oboru CNES Mgr. Lucie Šůchová, Mgr. Petr Vysuček, Mgr. Radka Nováková a kol.

Evropské státy v českém znakovém jazyce [CD-ROM]. Praha : FF UK, 2009.

Evropské státy CD-ROM Evropské státy v českém znakovém jazyce je určen všem zájemcům, kteří si chtějí obohatit slovní zásobu v českém znakovém jazyce o znaky států Evropy. Jednotlivé znaky států byly získány během výzkumu (květen 2004 – listopad 2005) realizovaného v rámci bakalářské práce Znaky států Evropy v českém znakovém jazyce (2006). Na CD-ROM byly po posouzení rodilými mluvčími zařazeny pouze ty varianty znaků, které se v českém znakovém jazyce skutečně používají. CD-ROM obsahuje celkem 47 evropských států. Ve jmenném seznamu států je zařazen i zaniklý stát – Jugoslávie. U Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jsou zařazeny i jednotlivé čtyři země této konstituční monarchie. U každého státu je uveden jeho český název, jeho poloha na mapě Evropy, státní vlajka a jednotlivé varianty znaků užívaných v českém znakovém jazyce, které jsou reprezentovány videonahrávkami z čelního pohledu a z bočního pohledu. Autory CD-ROMu jsou vyučující oboru CNES Lucie Šůchová, Martin Wiesner, Lenka Okrouhlíková a kol.

Po českých hradech a zámcích s průvodcem v českém znakovém jazyce [DVD-ROM]. Praha : FF UK, 2010.

Toto DVD je určeno zejména pro neslyšící děti, které se chystají vypravit na výlet po českých hradech, zámcích nebo zříceninách, a předem by se chtěly dozvědět o památce nějakou zajímavost, a to ve znakovém jazyce i v češtině. DVD obsahuje informace celkem o 40 hradech, zámcích a zříceninách, na něž se můžete do různých míst v České republice vydat. U každé památky jsou uvedeny následující údaje: poloha objektu, základní historické údaje, co vše můžete na místě vidět, jak se na hrad nebo zámek dopravíte, odkaz na webové stránky pro více informací a nakonec nejzajímavější část - legenda nebo pověst vázaná na historickou památku. Jako bonus jsou zde sestřihy nepovedených záběrů a zábavných momentů z natáčení s neslyšícími figuranty. DVD je také obohaceno o názory neslyšících na projekt formou rozhovorů, které jsou na dostupné ve znakovém jazyce a v češtině. DVD tedy mohou využít rodiny s neslyšícími dětmi, učitelé ze škol pro sluchově postižené ale i dospělí neslyšící, kteří se zde, alespoň věříme, dozvědí spoustu nového. DVD je možné využít jako doplňkový výukový materiál nebo jako rozšiřující zdroj informací před návštěvou památky, kterou se s dětmi rozhodli navštívit. Tvůrci DVD pevně věří, že se vám vytvořený materiál bude líbit a že bude přínosný všem zmíněným uživatelům, přestože se jedná pouze o studentskou práci. Autory CD-ROMu jsou studenti oboru CNES a Naďa Dingová.

Základy společenské etikety pro neslyšící děti [CD-ROM]. Praha : FF UK, 2010.

V rámci oboru mají studenti docházet do kurzu dramatické výchovy. Cílem kursu je seznámení studentů se základními principy fungování dramatické výchovy a s možnostmi její aplikace při výuce neslyšících dětí. Předkládaný CD-ROM je výsledkem projektu Základy společenské etikety pro neslyšící děti. Jeho cílem bylo zpracovat devět kapitol z běžného života dítěte se zaměřením na pravidla jednání a chování, která se s danou situací pojí. Kapitoly jsou zpracovány ve formě videoukázek, z nichž každá obsahuje dvě ukázky poukazující na dobré chování a dvě, které mají dětem ilustrovat nepříliš vhodné chování. Zpracované kapitoly zahrnují tato témata: 1. Jak se chovat ke kamarádům, 2. Jak se chovat ke zvířátkům, 3. Jak se chovat ve škole, 4. Jak se chovat v divadle, 5. Jak se chovat v dopravních prostředcích, 6. Jak se chovat v přírodě, 7. Jak se chovat při stolování, 8. Jak se chovat na návštěvě a 9. Jak s hygienou. Ke každé z kapitol je připojen interaktivní „Kvíz pro chytré hlavičky“. Pod vedením dospělého je jeho prostřednictvím možné si s dětmi zopakovat nejdůležitější poznatky, které si měly z materiálu odnést pro svůj osobní život. Materiál je připraven tak, že s ním starší děti mohou pracovat nejdříve samy a poté pod vedení dospělého, rodiče nebo pedagoga. Autory CD-ROMu jsou studenti oboru CNES a Naďa Dingová.

Moje první pohádky v českém znakovém jazyce a v češtině [CD-ROM]. Praha : FF UK, 2010.

Předkládaný CD-rom vznikl jako kolektivní semestrální dílo kurzu dramatická výchova studentů oboru čeština v komunikaci neslyšících. Cílem projektu bylo připravit šest českých pohádek pro nejmenší neslyšící děti tak, aby co nejvíce respektovaly jejich specifický způsob vnímání světa. Na studentském CD-romu tak můžeme najít pohádky: 1. Boudo! Boudo!, 2. Hrnečku, vař!, 3. O perníkové chaloupce, 4. O princezně na hrášku, 5. O Šípkové Růžence, 6. Slon a mravenec. Každá pohádka je rozdělená do kapitol a doplněná motivačními obrázky. Na prezentaci pohádek studenti spolupracovali s rodilými mluvčími českého znakového jazyka, aby konečná podoba znakované pohádky byla co nejčistší jazykové podobě. Materiálem se mohou pročítat děti jednotlivě nebo s pomocí dospělého průvodce. Autory CD-ROMu jsou studenti oboru CNES a Naďa Dingová.

Návštěva zoologické zahrady s výkladem v českém znakovém jazyce [DVD-ROM]. Praha : FF UK, 2010.

Předkládané DVD je výsledkem projektu, na němž pracovaly studentky FF UK, oboru Čeština v komunikaci neslyšících v rámci tlumočnické specializace. Toto DVD má sloužit hlavně neslyšícím dětem, které se chtějí dozvědět zajímavé informace o vybraných zvířatech, a to prostřednictvím jim přístupného jazyka, tj. znakového jazyka. Zvířata, která jsou na DVD představena, jsou ta, která můžeme běžně vidět v zoologických zahradách, konkrétně v pražské ZOO, kterou se autorky projektu nechaly inspirovat. Děti společně se svými rodiči se tak dozvědí mnohé např. o tygrovi, anakondě, hrochovi, slonech, tučňácích, lachtanech, ale i kapybarách, želvách, gepardech, lvech, gorilách a mnoha dalších zajímavých zvířatech. Neslyšící tedy nebudou odkázáni jen na informační tabule, které poskytují údaje v českém, popřípadě jiném mluveném jazyce. Tedy jazyce, kterému neslyšící nemusí dobře rozumět, protože je to pro ně cizí jazyk. DVD zcela jistě také ocení učitelé neslyšících dětí, kteří mohou materiál využít v rámci své výuky. DVD může být užitečné také slyšícím rodičům neslyšících dětí, kteří neovládají znakový jazyk na takové úrovni, aby dětem životy jednotlivých zvířat plně přiblížili vlastními silami. Tvůrci DVD pevně věří, že se Vám vytvořený materiál bude líbit a že bude přínosný všem zmíněným uživatelům, přestože se jedná pouze o studentskou práci. Autory jsou studenti oboru CNES a Naďa Dingová.

Distribuci uvedených materiálů zajišťuje Informační centrum o hluchotě při Federaci rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.

Za obsah této stránky je zodpovědný
Jindřich Mareš: jindrich.mares@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 19. 1. 20011© 2005 ÚČJTK, FF UK v Praze
webmaster: Jindřich Mareš
Webdesign: Tomáš Klapka & Jindřich Mareš